םריבא ינב-ר"ויו ל"כנמ
תבשח
ריהב תירוא
אובי לועפת 'חמ
לאקזחי הליה
אוצי לועפת 'חמ
ןהכ הוקת
תוריכמ 'חמ
רלדא ינור
היצרטסינימדא
יאתבש ילס