ישאר דרשמ
14 וראק ףסוי 'חר
'א המוק
57411 .ד.ת
6701416 ביבא-לת
03-7616565 :לט
03-5612703 :סקפ
sshabtay@abir.co.il

תע לכב םכתושרל דומעל חמשנ