םייניעב הנומתה תא תוארל ךירצ ,קוחרה חרזמה תא ריכהל ידכ
ךפוהו ךלוה הז לבא .ינבצע .םכחותמ קוש והז .תורצ רתוי הברה
.תימלועה היישעתה דקומל

אוה ,ידנליאת לכוא בהוא ארונ םריבא ינב ,ונרמאש יפכש ןוויכו
,האירוק ,ןאוייט ,ןיס ,גנוק גנוה .םלועה לש הז לבחב תוחמתהל טילחה
.הקנל ירס ,המרוב ,היזלמ ,היזנודניא ,רופגניס ,םאנטיו ,דנליאת
___________________הרזח__________________