?ריואב תונורתיה המ

רתוי הלוזו רתוי הלק הזיראה

רתוי ןידע ןעטמב לופיטה

תוביטרו תוחל ןיא

.םילוטלט תוחפ שי


?םיב חולשל בוט יתמ

תוגירח תודימ ןעטמלשכ

ריואב הלבוהל ןכוסמ ןעטמהשכ

.תורוגס תולוכמב ליכמהלו הזיראה תא ליזוהל םיצורשכ

.רוריקב תולודג תויומכ ליבוהל םיצורשכ

?םיב תונורתיה המ

רתוי הלוז הזיראה

תוחפ הלוע חפנה

.רתוי ךומנ לקשמל ריחמה

 

 

 

!רתוי הלוע - רהמש המ

,רתוי רצק ןעטמה תלבוה ןמזש לככ
.רתוי הובג הלבוהה ריחמ