.13 ינב ונחנא
.בוט לזמ ונל ודיגת ,הווצמ-רב םצעב
םיבשקותמו םיבשחוממ םלוכ ,םידבוע 25
םע דחא לכו ינשה םע דחאה םירשקותמו
.חוקלה
.םלועה יבחרב םינכוס 120 םעו
___________________הרזח__________________