.ליחתמה ןאוביל רצוקמ ךירדמ

רשאב אצומה תנידמב יניצר ריקחת השע .1
.הפרותה תודוקנ ,םימסחה ,סוכימה יקוחל
(ריבאל לצלצ וא)


םידיקפה לש עטקה תא טולקת ,חרחרת .2
.איהה הנידמב
(ריבאל לצלצ וא)


,חולישו הלבות יריחמ יבגל קוש רקס השעת .3
תווצק ךותחל רשפא הפיא ןיבהל הסנתו
(ריבאל לצלצ וא)


ירחא בוקעל ידכ ןופלטה וקל קבדב רבחתת .4
ךלש חולשמה
(ריבאל לצלצ וא)


,ארונ סעכת ,רחאי הזשכ .5
ימ לע גשומ ךל היהי אל לבא
(ריבאל לצלצ וא)


הלאה תורושה לע ןמז זבזבל קיספת .6

!ריבאל לצלצו

 


.ליחתמה ןאוציל רצוקמ ךירדמ

.ךפיהל לבא - רבד ותוא