.1988 ינוי 13 ב ונדלונ
םיבשקותמו םיבשחוממ םלוכ ,םידבוע 40
םע דחא לכו ינשה םע דחאה םירשקותמו
.חוקלה
.אוציו אובי - תימיו תיריוא הלבוה
תונמזה בקעמו בושחמ יתוריש
סכמ תולימע יתוריש
םינעטמ חוטיב יתוריש
תיתשבי הלבוה
.םיו ריוא - אוציו אובי יכמסמב לופיט
(אוצי ינעטמל) דעיה ץראב רורחשו הזירא