ריבאל ןכל .תדחואמ אל ןיידע ,טלק אל דועש םכמ ימל ,הפוריא
,הילגנא ,היגלבב תויוחמתה לבא ,הפוריא לכב תויוגיצנ שי
.דנלריאו דנלוה ,היבנידנקס ,הינמרג
___________________הרזח__________________