,וגאקישב זכרמהמ תירבע םירבדמש ,ריבא יגיצנ שי םש
לכלש תונידמ 51 לש ,היטרקוריבה לכ םע תיאקירמא םירבדמו
!הלשמ םיקוח תחא

 

___________________הרזח__________________